Vereniging voor Moleculaire Diagnostiek in de Gezondheidszorg

Moleculair biologen verenigd in de VMDG
De VMDG behartigt de belangen van klinisch moleculair biologen (in opleiding) werkzaam op diverse terreinen
van patiëntendiagnostiek zoals: farmacologie, klinische chemie, klinische genetica, microbiologie, pathologie,
immunologie, hemato-oncologie etc. De belangenbehartiging voor klinisch moleculair biologen (in
dienstverband) zal de VMDG via de FBZ bewerkstelligen (Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en
daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek, www.fbz.nu). Deze federatie verzorgt onder andere de CAO
onderhandelingen voor 16 verschillende verenigingen zoals de LAD en de NVKC (voor resp. artsen en klinisch
chemici) in de meeste zorgsectoren, zoals UMC’s en algemene ziekenhuizen. In totaal zijn via deze
verenigingen ruim 21.000 professionals aangesloten bij de FBZ. Naast CAO-onderhandelingen voert de FBZ
ook overleg met de werkgevers in geval van reorganisaties en onderhandelt de FBZ over sociaal plannen. Ook
is de FBZ direct betrokken bij ontwikkelingen op pensioengebied, ziektekosten (IZA/IZZ) en arbobeleid. Via de
FBZ zal de VMDG kunnen opkomen voor de belangen van de moleculair biologen.

Waarom de VMDG?
Moleculaire diagnostiek vervult een steeds belangrijkere rol binnen de gezondheidszorg. De moleculaire
specialisten zijn, vanwege de verspreiding over diverse disciplines, tot op heden niet als één groep
georganiseerd. Een discipline overstijgende vereniging is essentieel om een goede rechtspositionele
belangenbehartiging voor klinisch moleculair biologen te kunnen realiseren. Deze belangen worden momenteel
NIET door de eigen vakverenigingen verzorgd.

NB. De VMDG is géén vakinhoudelijke vereniging zoals de NVMM, NVVP, etc. Inhoudelijke zaken en verantwoordelijkheden
blijven bij deze verenigingen. (Hierbij dienen de klinisch moleculair biologen zich te realiseren dat deze bestaande
inhoudelijke verenigingen niet zelf opkomen voor de arbeidsvoorwaarden van de klinisch moleculair biologen).


Wat doet de VMDG?
De VMDG wil klinisch moleculair biologen werkzaam binnen de diagnostiek organiseren.

De VMDG zal zich hard maken voor:
− Behartigen van belangen van klinisch moleculair biologen werkzaam op de diverse terreinen van
patiëntendiagnostiek.
− Een consistent goede salariëring; zij voert via de FBZ de CAO onderhandelingen namens de leden
− Verbetering van de secundaire arbeidsvoorwaarden
− Positionering van de klinisch moleculair bioloog binnen organisaties.
− Erkenning van de beroepsgroep

Hoe kunt u lid worden?
Als u lid wilt worden kunt u hier een aanmeldingsformulier vinden. De aanvraag zal
door het bestuur worden beoordeeld. De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 100 per jaar. Voor eventuele
vragen kunt u terecht bij het secretariaat. Na aanmelding wordt alle relevante informatie toegestuurd onder
vermelding van het lidmaatschapnummer.

Namens de stuurgroep,

Prof. Dr. Paul H. M. Savelkoul, Voorzitter VMDG