VERENIGING

VMDGAan de leden van de Vereniging voor Moleculaire Diagnostiek in de Gezondheidszorg (VMDG)
Moleculaire diagnostiek vervult een essentiële rol binnen de hedendaagse gezondheidszorg, en daarmee hebben wij, als klinisch moleculair biologen (KMB), een belangrijke rol in onze organisaties als experts op gebied van de moleculaire diagnostiek en als mede-behandelaars. Er zijn relatief weinig KMB-ers werkzaam in de zorg, en we werken verspreid over diverse disciplines (farmacologie, klinische chemie, klinische genetica, microbiologie, pathologie, immunologie, hemato-oncologie, etc.). De moleculaire diagnostiek is een relatief nieuw, sterk groeiend onderdeel binnen de laboratoriumdiagnostiek en vereist een specialistische opleiding en continue bijscholing vanwege de continue innovatie binnen het vakgebied. De belangrijkste verantwoordelijke taken van iedere KMB zijn vakinhoudelijk van aard en deels overeenkomstig, maar zeker ook specifiek voor de verschillende disciplines. De FMLS (Federatie voor Medische Laboratorium Specialisten) ondersteunt KMB-ers werkzaam binnen de klinische genetica, klinische chemie en medische immunologie inhoudelijk en qua positionering. Voor KMB-ers van andere vakgebieden zoals microbiologie en pathologie was er wat betreft belangenbehartiging niets geregeld. De meesten van ons banen zich een weg in een werkomgeving waarin verschillende andere laboratorium-specialisten al jaren goed georganiseerd opkomen voor hun eigen belangen, en inmiddels hun zaken goed geregeld hebben. Om de belangen van alle KMB-ers, ook op gebied van functiebeschrijving, inschaling, positionering, etc. te kunnen behartigen is een aantal jaren geleden een discipline overstijgende Vereniging Moleculaire Diagnostiek in de gezondheidszorg (VMDG) opgericht. Sinds de oprichting van de VMDG is veel werk verricht. Hierbij zijn successen behaald maar een aantal aspecten hebben verdere aandacht nodig.

Wat heeft de VMDG de afgelopen jaren gedaan:
- De VMDG heeft de KMB werkzaam binnen de Medische Microbiologie en de Pathologie verenigd. Een openstaand doel hierbij is om ook KMB-ers werkzaam in andere disciplines (t.w. klinische genetica, medische immunologie en hemato-oncologie) bij de VMDG te betrekken. Hierover worden gesprekken gevoerd.
- De VMDG heeft alle KMB-ers die hun opleiding tot MMM en/of KMBP hebben afgerond in het VMDG register opgenomen.
- De VMDG is bezig om de opleiding tot KMB landelijk gefinancierd te krijgen door de overheid. Hierover zijn gesprekken gevoerd met de NFU en NVZ. Beide organisaties ondersteunen het VMDG initiatief maar een belangrijke voorwaarde voor financiering is dat de beroepsgroep van KMB in aantal groot genoeg is. Dit is geen probleem als alle KMB-ers zich bij de VMDG aansluiten. Vandaar dat we ons met name inzetten om KMB-ers van alle disciplines binnen de vereniging te kunnen vertegenwoordigen.
- De VMDG (mede)organiseert inhoudelijke discipline overstijgende bijeenkomsten (tweejaarlijkse EMMD).
- Het allerbelangrijkste wat de VMDG bereikt heeft voor haar leden is dat de VMDG als lid van de FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek, www.fbz.nu), dé beroepsbelangenorganisatie voor hoogopgeleide professionals werkzaam in de zorg, voor onze belangen kan opkomen.

Wat heeft het FBZ lidmaatschap ons dan precies opgeleverd?
- Er is in samenwerking met de FBZ een beroepsprofiel voor medisch moleculair microbioloog opgesteld.
- Wij zijn sinds ons FBZ-lidmaatschap vertegenwoordigd geweest bij de CAO onderhandelingen.
- Sociale plannen/beleidskaders worden via de FBZ aan ons voorgelegd.
- Wij kunnen als beroepsgroep terecht bij FBZ voor arbeid gerelateerde vragen en juridische ondersteuning.

Focus de komende tijd
- Het voorzien van onze leden van individuele juridische dienstverlening door FBZ, via collectieve afname van een verzekeringspakket. Als VMDG lid kun je dan jaarlijks beroep doen op 10 uur gratis juridische dienstverlening.
- Bewerkstelligen van de toetreding van de VMDG tot de FMLS.
- Het opstellen van een meer gezamenlijk beroepsprofiel/functiebeschrijving voor alle KMB-ers (of in ieder geval afstemming van het functieprofiel MMM en KMBP).
- Het vormgeven van gezamenlijke modules in de opleiding tot KMB in verschillende richtingen.

Financieel kader
Het FBZ lidmaatschap is niet kosteloos. Daarom wordt van de VMDG leden een contributie van €100,-per jaar gevraagd zodra dit nodig was. Meer dan 90% van de contributie wordt besteed aan ons FBZ lidmaatschap. Verder worden alle werkzaamheden gratis verricht door het bestuur. Het belang van de VMDG is dat het de enige vereniging is die voor het belang van de KMB-er opkomt. Dit is niet geborgd binnen de eigen beroepsverenigingen noch binnen de instituten waar de KMB-ers werkzaam zijn.
Omdat KMB-er een relatief onbekend begrip is, is het een kwestie van lange adem om erkenning van onze positie als KMB binnenin de organisaties waarin we werken te verbeteren. Omdat we van mening zijn dat bundeling van krachten cruciaal is, vragen we je, ook in ieders individueel belang, de VMDG middels je lidmaatschap te (blijven) ondersteunen zodat we in staat blijven om de volgende stappen te kunnen zetten.